GPP - Kim jesteśmy

Gdańska Pracownia Pomocy (GPP) organizuje szkolenia, warsztaty, treningi mające na celu podnoszenie umiejętności i wiedzy pedagogom, psychologom, lekarzom, pielęgniarkom, a także tym wszystkim, którzy z racji wykonywanego zawodu czy powierzonych obowiązków, zainteresowani są pogłębieniem i rozwojem własnych predyspozycji i kompetencji pomagania.

GPP prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także inne formy pomocy pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, szczególnie ze zdiagnozowanym:

  • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (tzw. ADHD),

  • zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi,

  • dla dzieci lękliwych i wycofanych z kontaktu,

  • dla dzieci z zespołem Downa, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

  • dla dzieci mających niepełnosprawność wzrokową


GPP prowadzi również poradnictwo i konsultacje dla:

  • rodziców i opiekunów dzieci,

  • personelu medycznego,

  • nauczycieli i wychowawców,

  • pedagogów i psychologów oraz studentów ostatnich lat tych kierunków.

  • opiekunek dziecięcych.

GPP prowadzi ponadto zajęcia ogólnorozwojowe i stymulujące prawidłowy rozwój dzieci bez zaburzeń.

 
nakarm dziecko