Współpracownicy GPP - mgr Anna Szumska

mgr Anna Szumska:

 • w GPP pracuje na stanowisku:
   
  • koordynatora i instruktora GPP

  • starszego terapeuty i konsultanta d/s diagnozy i terapii SI

  • terapeuty JIAS, INPP

  • logopedy 
 •  Certyfikowany terapeuta SI II stopnia (PSTIS) – obecnie w trakcie szkoleń III stopnia

 • Terapeuta metody INPP

 • Trener Neurorozwoju INPP (w latach 2011-2014)

 • Terapeuta Treningu Słuchowego (Certyfikat Provider von JIAS)

 • Wykładowca PSTIS (dla rad pedagogicznych)

 • Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala niemowląt i małych dzieci (PSMS)

 • Logopeda (UG)

 • Pedagog Specjalny – Oligofrenopedagog (UG)

 • Członkini PSTIS oraz PTL

 

Posiada rekomendacje Mentora, Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce - psychologa klinicznego mgr Zbigniewa Przyrowskiego - w zakresie diagnozy i planowania terapii procesów integracji sensorycznej. Jest ponadto czynnym członkiem PSTIS oraz PTL.

Posiada ponad 20 - letnią praktykę w pracy z dziećmi (od chwili narodzin do okresu wczesnoszkolnego) z zaburzeniami rozwojowymi : opóźnieniem rozwoju mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, mpdz.

Od 1995 roku związana z Pododdziałem Intensywnej Terapii Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku, w którym pracowała oraz prowadziła za zgodą i aprobatą ordynatora dr Aliny Bielawskiej-Sowy badania do pracy magisterskiej.


Od 2000 roku na zaproszenie Pani Gabrieli Szymaniec - Oddziałowej OIOM-u Neonatologicznego, prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych dla personelu medycznego.

W lipcu 2005 roku zainicjowała pierwsze spotaknie informacyjno - promocyjne z personelem OIOM-u (kolejne odbyło się w czerwcu 2006 roku) na temat współpracy z rodzicami, wielokierunkowej terapii, stymulacji psychopedagogicznej, oraz edukacji byłych pacjentów oddziału.

Pracowała również z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami w Poradni dla Osób z Autyzmem w Gdańsku gdzie zdobyła doświadczenie prowadzenia terapii metodą behawioralną, a także w Przedszkolu o Profilu Terapeutycznym w Gdańsku.

Aby móc jeszcze skuteczniej pomagać dzieciom ryzyka i ich rodzicom współpracuje (od kilku już lat) z dr Maja Sitarczyk - Koordynatorem Wczenej Interwencji OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie. Kształciła się także w zakresie Terapii Systemowej Rodzin i współpracowała z
mgr Iwoną Kozłowską - Piwowarczyk. Ponadto jako terapeuta SI (Sensory Integration) odbywa indywidualne konsultacje i superwizje z długoletnimi instruktorami certyfikowanymi przez międzynarodowego instruktora terapii SI Violet F.Mass.


Ukończyła  między innymi:

 • Całościowe, roczne szkolenie z ramienia The Institute for Neuro-Physiological Psychology w Chester/Poland uzyskanie: bezterminowego certyfikatu terapeuty INPP, uprawniającego do diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego/neuromotorycznego, a także licencji trenera INPP uprawniającego w latach: 2010-2014 do prowadzenia szkoleń jednodniowych oraz dwudniowych dla nauczycieli.
 • Roczne szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin prowadzone pod patronatem merytorycznym Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Całościowe szkolenie na terapeutę SI (I i II stopień) PSTIS
 • Ukończyła kurs dla specjalistów pracujących z noworodkami i wcześniakmi z zakresu oceny zachowania noworodka przy użyciu skali dr Brazeltona (Neonatal Behavioral Assessment Scale)

 •  posiada kwalifikacje do przeprowadzania diagnozy PEP-R oraz konstruowania IPET

 • Specjalistyczne szkolenie psychopedagogiczne: Diagnoza rozwoju i funkcjonowania dziecka niewidomego ze złożoną niepełnosprawnością oraz konstruowanie indywidualnego programu wspomagania rozwoju w oparciu o wyniki diagnozy.
 • Wczesna interwencja - wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka od 0 do 6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

 • Cykl szkoleń (warsztaty i wykłady) dla terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi prowadzony przez specjalistów terapii behawioralnej z Norwegii.

 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki.

 • Kinezjologia Dennisona I i II stopień.

 • Opis i analiza problemów edukacyjnych - studium przypadku.

 • Szkolenie warsztatowe Molestowanie seksualne dzieci - diagnoza, interwencja.

 • Mierzenie Jakości Pracy Placówek Oświatowych.

 • Procedury i techniki wypełniania wniosków o pomoc unijną.

 • Uczestniczyła w spotkaniu ze specjalistą d/s organizowania pomocy społecznej oraz z zawodowym kuratorem rodzinnym w celu poszerzenia wiedzy z zakresu prawa rodzinnego a w szczególności:

  • zakresu i metod pracy kuratora zawodowego i społecznego,

  • współdziałania pracowników oświaty z kuratorami,

  • możliwości niesienia pomocy rodzinom zagrożonym patologiami społecznymi,

  • adopcji dzieci.


Jej zainteresowania skupiają się wokół:

 • Relacji personelu medycznego z rodzicami przeżywającymi traumę z powodu np. utraty ciąży, śmierci dziecka czy narodzin dziecka z wadą.

 • Wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci ryzyka oraz wspomagania rodziców w traumie

 • Wspomagania rozwoju dzieci, między innymi poprzez prowadzenie terapii integracji sensorycznej w oparciu o indywidualną diagnozę i obserwację kliniczną.

 • Wspierania pracowników oświaty (szczególnie nauczycieli żłobków, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego) oraz medycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów) w pełnieniu ich zawodowego powołania.

 • Tworzenia elastycznej współpracy pomiędzy specjalistani medycznymi (lekarzami, pielęgniarkami) a specjalistami pozamedycznymi (psychologami, pedagogami, terapeutami)

 
nakarm dziecko