LOGOPEDIA

Gabinet terapii logopedycznej

Czynny w : poniedziałki i wtorki od 16.00 do 19.00

W celu umówienia terapii prosimy o kontakt z GPP

Skontaktuj się z nami

Mowa dziecka

Proces rozwoju mowy dziecka przebiega etapami i trwa do kilku lat. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega według tych samych reguł. Zdrowe, prawidłowo słyszące i rozwijające się dziecko przyswaja sobie mowę w ciągu 5 – 6 lat.

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi, obok prawidłowego poziomu funkcji intelektualnych, percepcyjnych i motorycznych, bardzo ważny element dojrzałości i gotowości szkolnej. Od ucznia, który rozpoczyna naukę w klasie I szkoły podstawowej oczekuje się między innymi:

 • umiejętności swobodnego wypowiadania się na znane dziecku tematy np. z życia codziennego

 • umiejętności powtórzenia np. usłyszanej wypowiedzi czy polecenia, powiedzenia z pamięci wierszyka, tekstu piosenki

 • dokonania słownego opisu ilustracji (obrazka).

 • zdolności do wypowiadania się pełnymi zdaniami, które są poprawnie zbudowane pod względem gramatycznym.

 • prawidłowego wymawiania wszystkich dźwięków ojczystego języka.

Zaburzenia mowy

Dzieci z wadami mowy (artykulacyjnymi) często popełniają błędy w:

 • mowie spontanicznej

 • czytaniu

 • pisaniu

błędy te wiążą się zazwyczaj z:

 • seplenieniem

 • reraniem

 • ubezdźwięcznieniem głosek dźwięcznych

Najczęstsze wady wymowy i zaburzenia mowy

 • seplenienie proste występuje, gdy głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż są przez siebie zastępowane.

 • seplenienie międzyzębowe, polega na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.

 • seplenienie boczne jest widoczne, gdy podczas mówienia głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż strumień powietrza uchodzi bokiem, a język układa się niesymetrycznie w jamie ustnej

 • reranie polega na niewymawianiu głoski r i/lub zastępowaniu jej głoską l lub j (do 5 lat jest to zjawisko fizjologiczne) albo na wymawianiu jej w sposób nieprawidłowy np.: wargowo, tylnojęzykowo, przyzębowo, gardłowo (tzw. francuskie r).

 • kappacyzm (gammacyzm), to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwartych: k, g, k’, g’.

 • mowa bezdźwięczna występuje, gdy głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki

 • nosowanie, to wymawianie głosek ustnych “przez nos,” a także trudności w wymowie głosek nosowych (np. ą, ę)

 • ORM (Opóźniony Rozwój Mowy), mówi się o nim najczęściej wtedy, gdy określony etap rozwoju mowy dziecka nie pojawił się zgodnie z powszechnie przyjętą normą czasową przewidzianą dla danego wieku dziecka.

Diagnoza logopedyczna

Przeprowadzana jest zwykle w czasie dwóch spotkań. Składa się z kilku etapów:

 • Wywiad z Rodzicem/Rodzicami (poruszamy temat przebiegu ciąży, porodu, okresu poporodowego, przebytych chorób, przebiegu rozwoju dziecka – w tym osiąganych przez dziecko „kamieni milowych” rozwoju mowy

 • Badanie dziecka przez logopedę, które polega na ocenie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenie sprawności i sposobu połykania, oddychania, a także na badaniu, słuchu fizjologicznego (tzw. badanie podstawowe, przesiewowe), słuchu fonemowego, umiejętności artykułowania poszczególnych głosek języka ojczystego. Badanie pozwala również określić zdolność dziecka w zakresie pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Oceniane jest także rozumienie mowy oraz tworzenie własnych wypowiedzi przez dziecko,.

 • Ostatni etap polega na omówieniu z Rodzicem/Rodzicami pisemnej diagnozy, a także zaplanowanego programu terapii.

Terapia logopedyczna

Terapią logopedyczną w GPP obejmujemy dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, która pozwala ocenić na czym polega problem u podopiecznego oraz stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

Oddziaływania terapii logopedycznej mają na celu :

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korekcję zaburzeń w zakresie strony artykulacyjnej, fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej

 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,

 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,

 • kształtowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

 • maksymalne usprawnianie techniki czytania i pisania

 •