Nasz zespół

Anna Szumska

 • w GPP pracuje obecnie na stanowisku: – Koordynatora Zespołu GPP, instruktora/szkoleniowca GPP, konsultanta z zakresu SI – Starszego diagnosty i terapeuty SI – Terapeuty INPP
 
 • uprawnienia/dyplomy/certyfikaty: – Logopedy (UG) – Pedagoga Specjalnego – Oligofrenopedagoga (UG) – Diagnosty SI Polskich Testów SI (PSTIS) – Terapeuty i Diagnosty SI Testów J. Ayres (PSTIS) – Terapeuty metody INPP (Chester/Poland) – Terapeuty Treningu Słuchowego (Certyfikat Provider von JIAS) – Instruktora Masażu Shantala niemowląt i małych dzieci (PSMS) – Wykładowcy PSTIS dla rad pedagogicznych (aktywna do 2015 r.) – Trenera Neurorozwoju INPP (aktywna w latach 2011-2014) – Członkini PSTIS – Diagnosty Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R
 
 • W 2009 r., otrzymała rekomendacje Mentora, Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce – psychologa klinicznego Zbigniewa Przyrowskiego – w zakresie diagnozy i planowania terapii procesów integracji sensorycznej. Jest ponadto czynnym członkiem PSTIS. Odbywała również indywidualne konsultacje i superwizje z długoletnimi instruktorami certyfikowanymi przez międzynarodowego instruktora terapii SI Violet F. Mass.
 •  
 • Posiada ponad 20 – letnią praktykę w pracy z dziećmi (od chwili narodzin do okresu wczesnoszkolnego) z zaburzeniami rozwojowymi : opóźnieniem rozwoju mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, Mpdz.

Pracowała/współpracowała:
– w latach 1995 – 2006 z Oddziałem Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, w którym pracowała oraz prowadziła za zgodą i aprobatą ówczesnego ordynatora dr Aliny Bielawskiej-Sowy badania do pracy magisterskiej. Na zaproszenie Oddziałowej OIOM-u Neonatologicznego, prowadziła szkolenia i warsztaty dotyczące wiedzy oraz umiejętności psychologiczno-pedagogicznych dla personelu medycznego. Zainicjowała pierwsze i kolejne spotkania informacyjne z personelem OIOM-u na temat współpracy z rodzicami, wielokierunkowej terapii, stymulacji psychopedagogicznej byłych pacjentów oddziału.
z Poradnią dla Osób z Autyzmem w Gdańsku, gdzie zdobyła doświadczenie prowadzenia terapii metodą behawioralną, a także w Przedszkolu o Profilu Terapeutycznym w Gdańsku.z dr Mają Sitarczyk – ówczesnym Koordynatorem Wczesnej Interwencji OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie.

Czytaj dalej...

Uczestniczyła m. in. w szkoleniach/kursach/konferencjach:
– Diagnostyka i posługiwanie się Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej (autorzy – diagności seniorzy PSTIS)
Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka i jego rodziny – problemy kliniczne
w pierwszych trzech latach życia dziecka. (autor – dr hab. Grażyna Kmita)
Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt. (autor – dr Mira Rządzka).

Trening jedzenia. (organizator – Fundacja Pomoc Autyzm)
Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne. (autor – Mary Kawar, MS, OT/L)

Konferencja nt. „Wspomaganie rozwoju dziecka – ujęcie interdyscyplinarne” (organizator – PSTIS)

Całościowe, roczne szkolenie z ramienia The Institute for Neuro-Physiological Psychology w Chester/Poland uzyskanie: bezterminowego certyfikatu terapeuty INPP, uprawniającego do diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego/neuromotorycznego, a także licencji trenera INPP uprawniającego w latach: 2011-2014 do prowadzenia szkoleń jednodniowych oraz dwudniowych dla nauczycieli.
Roczne szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin prowadzone pod patronatem merytorycznym Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Całościowe szkolenie na terapeutę SI – I i II stopień (PSTIS)
Ukończyła kurs dla specjalistów pracujących z noworodkami i wcześniakmi z zakresu oceny zachowania noworodka przy użyciu skali dr Brazeltona (Neonatal Behavioral Assessment Scale)

Szkolenie z zakresu prowadzenia diagnozy PEP-R oraz konstruowania IPET

Diagnoza rozwoju i funkcjonowania dziecka niewidomego ze złożoną niepełnosprawnością oraz konstruowanie indywidualnego programu wspomagania rozwoju w oparciu o wyniki diagnozy.

Wczesna interwencja – wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka od 0 do 6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

Cykl szkoleń (warsztaty i wykłady) dla terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi prowadzony przez specjalistów terapii behawioralnej z Norwegii.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki.
Opis i analiza problemów edukacyjnych – studium przypadku.
Szkolenie warsztatowe Molestowanie seksualne dzieci – diagnoza, interwencja.
Mierzenie Jakości Pracy Placówek Oświatowych.
Uczestniczyła w spotkaniu ze specjalistą d/s organizowania pomocy społecznej oraz
z zawodowym kuratorem rodzinnym w celu poszerzenia wiedzy z zakresu prawa rodzinnego.Jej zainteresowania skupiają się wokół:
– Relacji personelu medycznego z rodzicami przeżywającymi traumę z powodu np. utraty ciąży, śmierci dziecka czy narodzin dziecka z wadą.
– Wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci ryzyka oraz wspomagania rodziców w traumie.
– Wspomagania rozwoju dzieci, między innymi poprzez prowadzenie terapii integracji sensorycznej w oparciu o indywidualną diagnozę i obserwację kliniczną.
– Wspierania pracowników oświaty (szczególnie nauczycieli żłobków, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego) oraz medycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów) w pełnieniu ich zawodowego powołania.
– Tworzenia elastycznej współpracy interdyscyplinarnej.

Dorobek szkoleniowca:
Od ponad 20 lat Anna Szumska współprowadzi oraz prowadzi szkolenia – zarówno licencjonowane oraz własnego autorstwa – stacjonarne w GPP i wyjazdowe na terenie Polski dla pracowników oświaty, personelu medycznego i terapeutycznego, a także studentów uczelni wyższych.
Wiedzą i praktyką dzieliła się między innymi z:

 • kadrą kierowniczą placówek medycznych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
  w Poznaniu
 • kursantami kursu kwalifikacyjnego w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
 • personelem medycznym – Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku
 • personelem medyczno – terapeutycznym Uzdrowiska Kołobrzeg S.A
 • słuchaczami/kursantami w Ośrodku Kształcenia Kadr „ATENA” w Słupsku
 • pracownikami pedagogicznymi, terapeutami:
  – Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego “Okruszek” w Kołobrzegu
  – Specjalnego Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Częstochowie
  – Zespołu Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy
  – Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy
  – Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie
  – Fundacji „Wróć”w Stegnie
  – Niepublicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej „Rozwiń Skrzydła” w Białymstoku
  – Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim
  – Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Gryfinie
  – Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mikołowie
  – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdyni

kadrą  oświatową:
– Przedszkola nr 48 w Gdańsku
– Przedszkola nr 52 w Gdańsku
– Przedszkole Nr 60 w Gdańsku
– Przedszkola nr 72 w Gdańsku
– Niepublicznego Przedszkola im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży
– Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku
– Szkoły Podstawowej nr 3 we Władysławowie
– Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach

Anna Stawicka

Od 2010 roku pracuje w GPP, obecnie na stanowisku:

 • Diagnosty i terapeuty SI
 • Diagnosty i terapeuty motoryki ręki
 • Opiekuna stażu

uprawnienia / dyplomy / certyfikaty:

 • Terapeuty i Diagnosty SI
 • Bateria Testów J. Ayres (PSTIS)
 • Oligofrenopedagoga (APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • Muzykoterapeuty (AP w Słupsku)
Czytaj dalej...

Uczestniczyła m. in. w szkoleniach/kursach:
– Trening Umiejętności Społecznych, (Studio Psychologiczne., grudzień 2022).

– Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – I stopień. (GPP, wrzesień 2021)

– Zaburzenia karmienia u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną a preoralna faza jedzenia (doktorant UG, A. Chilińska – Pułkowska)
– Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – I i II stopień

– III – stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej

– Szkolenia w obszarze metody Verbal Behavor w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, m.in. „Uczenie bez błędu”, ”Pozwólmy dzieciom być głośno,” „Zachowania werbalne – uczenie intensywne i w środowisku naturalnym” (Fundacja SCOLAR)

– dotyczące strategii pracy nad trudnymi zachowaniami w obrębie Stosowanej Analizy Zachowania

– z obszaru AAC, muzykoterapii, choreoterapii, logorytmiki, sensoplastyki, pozytywnej dyscypliny, wykorzystania zabaw  oraz technik oddechowych, wyciszających w treningu regulacji emocji i w pracy z małymi dziećmi.

Dodatkowe informacje:

 • Skrzypaczka, absolwentka wydziału instrumentalnego Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. F. Chopina w Gdańsku (1994-1999). Autorka artykułu: „Chodź na muzykę! Czyli między terapią a edukacją muzyczną autystów” – Wychowanie Muzyczne 2/2016 (2016)
 • Wykładowca prowadzący zajęcia ze studentami w latach 2016-2018:

– Muzykoterapia w pracy z osobami w spektrum autyzmu. (PWSH “POMERANIA”)
– Integracja Sensoryczna u osób w spektrum autyzmu. (PWSNS w Gdyni)

– Wspomagana i alternatywna Komunikacja w terapii osób z autyzmem. (WSB w Gdańsku)

Natasza Garczyńska - Zienowicz

od 2010 roku pracuje w GPP, obecnie na stanowisku:

 • Zastępcy koordynatora Zespołu GPP
 • Diagnosty i terapeuty SI
 • Diagnosty i terapeuty motoryki ręki
 • Logopedy


uprawnienia / dyplomy / certyfikaty:

 • Logopedy (UG, 2010)
 • Terapeuty i Diagnosty SI
 • Bateria Testów J. Ayres (PSTIS)
Czytaj dalej...

Uczestniczyła m. in. w szkoleniach/kursach:
– Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – I stopień. (GPP, wrzesień 2021)

– Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt. (Stowarzyszenie „Familandia” Wrocław, 2019)
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Gaddard Blythe. (INPP, 2015)
– Warsztaty „Skuteczne metody pracy logopedycznej.” (Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami.” 2013)
– Kurs integracji Sensorycznej I i II stopnia (PSTIS)

– Terapia ręki (Edukacyjno – Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, 2011)

Katarzyna Puzyr

Od 2019 roku pracuje w GPP, obecnie na stanowisku:

 • Diagnosty i terapeuty SI
 • Diagnosty i terapeuty motoryki ręki
 • Konsultanta z obszaru fizjoterapii

uprawnienia / dyplomy / certyfikaty:

 • Fizjoterapeuty (WSZ w Gdańsku)
 • Nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej (AWF Gdańsk)
 • Terapeuty i Diagnosty SI – Bateria Testów J. Ayres (PSTIS)
 • Oligofrenopedagoga 
Czytaj dalej...

Uczestniczyła m. in. w szkoleniach/kursach:
– Kurs integracji Sensorycznej I i II stopnia (PSTIS)

– Terapia ręki I i II stopnia, 2017r.
– Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – I stopień. (GPP, wrzesień 2021)

– Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne., I stopień 2017

– Terapia behawioralna w teorii i praktyce., 2018r.

– Szkolenie dla instruktorów sportów osób niepełnosprawnych – koszykówka na wózkach.

Dodatkowe informacje:
Zainteresowania – turystyka kwalifikowana, narciarstwo, wspinaczka górska, koszykówka
na wózkach.