Formularz zgłoszenia na szkolenia GPP

Telefony:
   
WWW/Email: http://gpp.edu.pl  biuro@gpp.edu.pl
 • Po wypełnieniu pól poniższego formularza i zapoznaniu się z załączonym na stronie regulaminem, należy wysłać niniejsze zgłoszenie poprzez naciśnięcie przycisku "ZAMÓW SZKOLENIE" znajdującego się na dole tej strony

 • Wymagane jest wypełnienie pól oznaczonych symbolem
 

 • Regulamin uczestnictwa w szkoleniach GPP

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu realizowane jest tylko na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia na stronie internetowej GPP znajdującego się przy konkretnym szkoleniu.

  W przypadku problemu ze zgłoszeniem uczestnictwa w szkoleniu poprzez formularz, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail z GPP organizatorem szkolenia.

  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Całkowita cena szkolenia składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za szkolenie.

 • Opłata rejestracyjna wynosi 50 zł (obejmuje ona koszty manipulacyjne, reklamy, obsługi administracyjnej oraz rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu).
  • W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora opłata rejestracyjna jest w całości zwracane przelewem.
   W każdym innym wypadku opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

 • Całkowita opłata za szkolenie GPP (obejmuje opłatę rejestracyjną i koszty: dydaktyki, organizacji i obsługi szkolenia, zaświadczeń i certyfikatów, materiałów szkoleniowych, poczęstunku podczas przerw):
  • WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA W OPARCIU O METODĘ SI: (50 zł + 350 zł) = 400 zł

  • TERAPIA MOTORYKI RĘKI (jeden stopień): (50 zł + 300 zł) = 350 zł

  • PRACA Z DZIECKIEM PREZENTUJĄCYM TRUDNOŚCI POKARMOWE (WYBIÓRCZOŚĆ) O PODŁOŻU SENSORYCZNO – MOTORYCZNYM: (50 zł + 200 zł) = 250 zł

  • PRACA Z DZIECKIEM Z WADAMI POSTAWY I NIEWŁAŚCIWYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM: (50 zł + 300 zł) = 350 zł

  • KRĘGOSŁUP NA ZAKRĘCIE - ERGONOMIA PRACY TERAPEUTY SI: (50 zł + 200 zł) = 250 zł

  • AKTYWNA PRZED-W TRAKCIE-I PO CIĄŻY: (50 zł + 250 zł) = 300 zł

 • W celu rejestracji na wybrane szkolenie GPP, wymagana jest wpłata w/w opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł na konto GPP.
  • Brak wpłaty opłaty rejestracyjnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia na szkolenie upoważnia GPP do anulowania zgłoszenia.
  • Po przesłaniu do GPP informacji o dokonaniu opłaty rejestracyjnej oraz wypełnionego formularza otrzymujecie Państwo poprzez e-mail potwierdzenie o zakwalifikowaniu na szkolenie.
  • Pozostałą opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto GPP najpóźniej do 14 dni przed dniem rozpoczęcia danego szkolenia – brak tej opłaty na konto GPP w w/w terminie powoduje automatyczne skreślenie z Listy Uczestników szkolenia.

 • Wszystkie wpłaty należy dokonywać przelewem na konto GPP:
  96 1140 2004 0000 3202 7703 1798

 • Po zamknięciu naboru wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili się i uiścili całą kwotę za szkolenie dostają za pośrednictwem poczty e-mail (najpóźniej do 7 dni przed przed terminem szkolenia) ostateczne zaproszenie na dane szkolenie ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi szkolenia.

 • Nocleg, przejazd i wyżywienie Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 • Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia:
  wymaga formy pisemnej - oświadczenia, skierowanego do GPP poprzez e-mail (jako datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu do GPP oświadczenia).

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie:
  • do najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia GPP zwraca 100% wniesionej opłaty za szkolenie.
  • do 3 dni przed datą szkolenia GPP zwraca 50 % wniesionej opłaty za szkolenie albo Uczestnik może za zgodą Organizatora zgłosić inną osobę na swoje miejsce.
  • na mniej niż 3 dni przed datą szkolenia GPP nie zwraca wniesionej opłaty za szkolenie. Uczestnik może za zgodą Organizatora zgłosić inną osobę na swoje miejsce.
  • Uwaga: Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi

 • Nieusprawiedliwiona (czyli bez wcześniejszego, formalnego zgłoszenia rezygnacji) nieobecność Uczestnika na szkoleniu daje Organizatorowi prawo do zachowania pełnej, wpłaconej przez uczestnika opłaty za szkolenie oraz opłaty rejestracyjnej.

 • Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili bez podawania przyczyny.

 • Ochrona danych osobowych:
  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Organizator szkolenia zobowiązują się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać zgromadzonych danych osobowych Uczestników szkolenia innym osobom lub instytucjom.
  • Poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora, w celu przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
  • Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych
  • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publiczne udostępnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania szkolenia.
  • W trakcie szkolenia zabronione jest rejestrowanie treści szkoleń przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub film. Robienie zdjęć możliwe jest tylko za wcześniejszą zgodą Organizatora.

 • Postanowienia końcowe:
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2016r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zgłoszeń złożonych od tego dnia.


 

 • Wybór terminu i nazwy szkolenia
 
Proszę wybrać szkolenia z poniższej listy: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Dane osoby zgłaszającej się na szkolenie
 
 
 
 
 
 

 • Dane do wystawienia rachunku za szkolenie
 
 

Możesz jeszcze wpisaćznaków.

 • Informacje dodatkowe lub komentarze zgłaszającego
 
 

Możesz jeszcze wpisaćznaków.


 

nakarm dziecko